Projekty Skyvory

Skyvory Projects pracuje bezpośrednio z firmami konsultingowymi, przedsiębiorstwami, start-upami i organizacjami publicznymi, jak też realizuje projekty w konsorcjach w ramach krajowych i międzynarodowych programów. Nasza praca opiera się na dostosowaniu profesjonalnej metodologii indywidualnie do każdego projektu i klienta.

Badania Rynku i Budowanie Strategii

SEED-EO

SEED EO to studium i forum do oceny rynku i perspektyw rozwoju obserwacji Ziemi (EO-Earth Observation) w Polsce. Projekt został zainicjowany w 2016 r. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w konsorcjum z innymi partnerami: Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Oliwską Grupą Konsultingową oraz firmą ITTI.

Skyvory Projects było odpowiedzialne za przygotowanie dwóch strategicznych raportów w ramach projektu.

D1: Raport oceny polskiego rynku obserwacji Ziemi (Earth Observation Roadmap for Poland ‐ State of the EO Sector)

Pierwszy raport projektu SEED EO “Earth Observation Roadmap for Poland” przeanalizował trendy europejskie oraz rynek obserwacji Ziemi w Polsce, razem z kluczowymi danymi na temat firm oraz instytucji publicznych aktywnych w sektorze, jak też nowych graczy z potencjałem do realizacji projektów EO. Raport uwzględnia miejsce polskich firm w łańcuchu dostaw obserwacji Ziemi na podstawie oferty i aktywności firm oraz zrealizowanych do tej pory projektów w programach ESA i UE. Na podstawie analizy dotychczasowych projektów, oferty firm oraz konsultacji z przemysłem EO w czasie I Forum Obserwacji Ziemi, badanie podsumowało mocne i słabe strony polskiego sektora EO.

D6: Raport identyfikujący kluczowe obszary rozwoju polskiego sektora obserwacji Ziemi (Implementation Approach to Expand Earth Observation in Priority Areas in Poland – Pobierz raport w języku angielskim tutaj)

Głównym celem raportu było określenie strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora obserwacji Ziemi oraz zaproponowanie drogi ich implementacji. Źródłami do raportu było podsumowanie wszystkich konsultacji z przemysłem podczas Forum Obserwacji Ziemi oraz indywidualnie, łącznie z wynikami przeprowadzonej przez Skyvory Projects ankiety “Przemysł Obserwacji Ziemi w Polsce i jego perspektywy”.

Raport zawiera:

  • Kluczowe warunki rozwoju rynku obserwacji Ziemi, z podziałek na czynniki technologiczne, polityczne, ekonomiczne i zasobów ludzkich.
  • Analizę polskich i europejskich interesariuszy mających największy wpływ na rozwój rynku obserwacji Ziemi, razem z przypisaniem ich głównych zadań i interesów.
  • Analizę SWOT polskiego rynku obserwacji Ziemi.
  • Obszary priorytetowe EO, które powinny zostać rozwijane w Polsce pod kątem rozwoju rynku i zapotrzebowań użytkowników końcowych.
  • Strategię implementacji akcji z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI – Key Performance Indicator) w odniesieniu do poszczególnych interesariuszy oraz z podziałem na poszczególne czynniki rozwoju rynku (technologiczne, polityczne, ekonomiczne, zasobów ludzkich).
  • Możliwe scenariusze rozwoju polskiego sektora EO w ciągu następnych 5 lat.
  • Szczegółowe rezultaty ankiety “Przemysł Obserwacji Ziemi w Polsce i jego perspektywy” przeprowadzonej przez Skyvory Projects wśród przemysłu.

Więcej o projekcie na stronie: http://www.eo4you.pl/

Rozwój Produktu i Biznesu

INUNDO – Data Driven Information for Better Insurance

INUNDO jest serwisem oferującym wystandaryzowane i dokładne produkty geoprzestrzenne do oceny skutków powodzi i zarządzania ich ryzykiem. INUNDO integruje dane pochodzące z różnych źródeł: satelitów obserwacyjnych, danych archiwalnych, open source, mediów społecznościowych i innych. INUNDO jest serwisem wykorzystującym metody big data oraz AI (artificial intelligence), które pozwalają na łatwą integrację danych do modeli ryzyka, wykorzystywanych szczególnie przez firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Biznes jak i instytucje publiczne potrzebują informacji INUNDO aby zrozumieć skutki powodzi, jak też aby zaplanować przyszłe strategie zarządzania nimi.

INUNDO był projektem realizowanych w ramach konkursu 2016-2017 Komisji Europejskiej H2020 SME Instrument Phase 1 razem z dwoma partnerami: EOXPLORE (DE) oraz Terranea (DE). Projekt trwał 6 miesięcy, podczas których zostało przygotowane studium wykonalności oraz biznes plan dla INUNDO. Skyvory Projects było liderem przygotowania biznes planu oraz jego implementacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.riscognition.com/

Organizacja Eventów